Learning and Teaching Enhancement Committee and Sub-Committees

Welsh Medium Provision Committee/University of South Wales Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Committee

Learning and Teaching Professional Standards Group

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee:Faculty of Creative Industries

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee:Faculty of Computing Engineering and Science

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee:Faculty of Life Sciences and Education

Faculty Learning and Enhancement Committee:Faculty of Business and Society

Learning and Teaching Enhancement Committee

Composition

Chairperson – Deputy Vice-Chancellor with responsibility for academic development (ex officio);
Member of QAC to be nominated by the Chairperson of QAC;
Chairperson of the Faculty/College Learning and Teaching Enhancement Committee;
Deans of Faculty/Principal of RWCMD (or nominee);
A representative of the University’s National Teaching Fellows;
Director of the Centre for Excellence in Learning and Teaching (ex officio);
Chairpersons of LTEC Sub-Committees (Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Committee and Learning, Teaching and Professional Standards Group);
Five persons nominated by the Chairperson on the basis of their experience and expertise;
One student voice representative from each faculty and a student representative from RWCMD;
Secretary – Nominee of the Director of Academic Standards and Quality.

Membership
TBC
Secretary: Mr Gareth Beach, Academic Standards and Quality Service

Terms of reference

•To review and make recommendations to the Academic Board to enhance the student experience;
•To review and make recommendations to the Academic Board on learning, teaching, assessment and widening access;
•To review and make recommendations to the Academic Board on the use of the Welsh language in academic activity;
•To receive reports from the devolved Faculty/College Learning and Teaching Enhancement Committees;
•To maintain an overview of and promote staff development designed to enhance learning and teaching;
•To ensure that the University has accurate and up to date information on all aspects of the student experience;
•To report to, and undertake any tasks allocated by, Academic Board.

Meetings in 2017/18

The Learning and Teaching Enhancement Committee will meet on Thursdays at 2pm on the following dates:

7 September 2017
9 November 2017
8 February 2018
3 May 2018

Top of Page

Welsh Medium Provision Committee/University of South Wales Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Committee

Membership/Aelodaeth

(Cadeirydd/Chair)
Lisa Lewis
Diwydiannau Creadigol
Geraint Cunnick
Creative Industries
Heledd Wyn Hardy
Alun Tomos
Sera Moore Williams
Gwyddorau Bywyd ac Addysg:
Andrew Parry
Life Sciences and Education
James Gravelle
Sue Urwin
Rhiannon Packer
Busnes a Chymdeithas:
Heledd Bebb
Business and Society
Rhiannon Williams
Martin Rhisiart
Sara Williams
Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth:
Daniel Cunliffe
Computing, Engineering and Science
Owain Llywelyn
Gareth Powell
Colin Rees
Cydlynydd Datblygiadau Cymraeg/Swyddog Cangen
Gwawr Jones
Welsh Language Development Coordinator/Branch Officer (Ysgrifennydd)
Ysgrifennydd y Brifysgol/ University Secretary
William Callaway
Hwylusydd y Cynllun Iaith/Welsh Language Scheme Facilitator
Dyfan Owen
Adnoddau Dynol/Human Resources
Bethan Emanuel
Marchnata a Denu Myfyrwyr/Marketing and Student Recruitment
Rebecca Jones
Cefnogaeth Myfyrwyr a Gwasanaethau Llyfrgell
Val Norris
Student Support and Library Services
Gwasanaethau TG/IT Services
Susanne Smith
Canolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg
Helen Prosser
Y Ganolfan Rhagoriaeth Dysgu ac Addysgu/CELT
Haydn Blackey
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru/RWCMD
Mathew Talfan
Coleg Merthyr Tudful/The College Merthyr Tydfil
Nia Broderick
Robert Davies
Undeb y Myfyrwyr/Students Union
Carys Rhiannon
Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Dafydd Trystan

Terms of Reference
1.To act as the Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Committee, keeping branch members informed of developments and discussing and advising on issues relating to the Coleg
2. To advise the Learning and Teaching Enhancement Committee (and through it the Academic Board) on the University’s strategy for the development of Welsh medium provision
3. To identify proposals for Welsh medium provision and further enhancement of the existing provision, in line with the University’s targets for increasing the percentage of students undertaking study through the medium of Welsh and in line with Coleg Cymraeg Cenedlaethol strategy
4. To identify proposals for Welsh medium activity to be undertaken in partnership with other HE providers in Wales and in partner colleges
5. To advise on and monitor the implementation of proposals for Welsh medium provision across faculties
6. To advise on Welsh-medium academic support activities
7. To consider and advise on any consultations from WAG/HEFCW and the Coleg Cymraeg Cenedlaethol etc relating to Welsh medium provision
8. To contribute ideas on the marketing of the University’s Welsh medium provision and support marketing activities
9. To advise on such other Welsh Language matters as may be referred to the Group including those from its student representative

Cylch Gorchwyl
1.Gweithredu fel Pwyllgor Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, rhoi gwybod i aelodau’r gangen am ddatblygiadau, trafod a rhoi cyngor ar faterion yn ymwneud â’r Coleg
2. Cynghori’r Pwyllgor Gwella Dysgu ac Addysgu (a thrwy’r Pwyllgor hwnnw, y Bwrdd Academaidd) ar strategaeth y Brifysgol ar ddatblygu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg
3. Nodi cynigion am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a gwella’r ddarpariaeth gyfredol ymhellach, yn unol â thargedau’r Brifysgol i gynyddu canran y myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn unol â strategaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
4. Nodi cynigion ar gyfer gweithgaredd cyfrwng Cymraeg i’w cyflawni mewn partneriaeth â darparwyr AU eraill yng Nghymru ac mewn colegau partner
5. Cynghori ar gynigion am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws y cyfadrannau a monitro’u gweithrediad
6. Cynghori ar weithgareddau i gefnogi gweithgareddau academaidd cyfrwng Cymraeg
7. Ystyried, a chynghori ar, unrhyw ymgynghoriadau o Lywodraeth Cymru/Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ayyb yn ymwneud â darpariaeth cyfrwng Cymraeg
8. Cyfrannu syniadau ar farchnata darpariaeth cyfrwng Cymraeg y Brifysgol a chefnogi gweithgareddau marchnata
9. Cynghori ar faterion eraill yn ymwneud â’r iaith Gymraeg fel cânt eu cyfeirio at y Grŵp gan gynnwys y rheiny o gynrychiolydd y myfyrwyr

Mae croeso hefyd i unrhyw un arall sy’n aelod o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd i fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor. Bydd yr isod sy’n dysgu yn Gymraeg, neu yn cefnogi agweddau academaidd Cymraeg, yn derbyn agenda a phapurau ar gyfer pob cyfarfod:

All other members of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol are welcome to attend meetings of the Committee. Those listed below who teach through the medium of Welsh or provide academic support in Welsh, will be sent the agenda and papers for all meetings:

Diwydiannau Creadigol/Creative Industries:
Ceri Angel
Curig Huws
Wyn Mason
Ruth McElroy
Ieuan Morris
Rhiannon Williams
Siân Powell
Ian Staples
Heddus Davies
Busnes a Chymdeithas/Business and Society
Llŷr Roberts
Cyril Jones
Ray Howell
Gwyddorau Bywyd ac Addysg/Life Sciences and Education
Alun Davies
Rebecca Davies
Janine Davies
Owena Simpson
Gareth Powell
Kris Sobol
Sue Peters
Charlotte Waite
Carolyn Wallace
Eleri Jones

Meetings 2017/18

The Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Committee will meet on the following dates:

Wednesday 15 November 2017
Wednesday 14 February 2018
Wednesday 20 June 2018

Bydd Pwyllgor Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyfarfod ar y dyddiadau canlynol:

15 Tachwedd 2017
14 Chwefror 2018
20 Mehefin 2018

Top of Page

Learning and Teaching Professional Standards Group

Composition

Chair: Director, Centre for the Enhancement of Learning and Teaching [CELT]

Members:
 TSL@USW Lead CELT (Secretary)
 TSL@USW and PgCLTHE CELT based administration lead
 Course Leader Postgraduate Certificate in Learning and Teaching in Higher Education
 Welsh Language Representative
 Support Services Representative
 Representative of University and College Union [UCU]
 Deputy Director of HR
 Academic Standards and Quality Services Representative
 Student Union Representative
 Partner College Representative
 One academic representative from each faculty (could be Head of Learning Teaching and Student Experience [HoLTSE] or Academic Representative).
 PgCLTHE and / or TSL@USW Mentor Representative (s)

Chair: Director, Centre for the Enhancement of Learning and Teaching [CELT]: Dr Clare Kell

Members:
 TSL@USW Lead CELT (Secretary): Lyndsey Muir
 TSL@USW and PgCLTHE CELT based administration lead: Charlotte Freeman
 Course Leader Postgraduate Certificate in Learning and Teaching in Higher Education: Professor Bela Arora
 Welsh Language Representative: Dr Gwawr Jones
 Support Services Representative: TBC
 Representative of University and College Union [UCU] : TBC
 Deputy Director of HR: Robert Baker
 Academic Standards and Quality Services Representative: TBC
 Student Union Representative: TBC
 Partner College Representative: TBC
 One academic representative from each faculty (could be Head of Learning Teaching and Student Experience [HoLTSE] or Academic Representative): TBC
 PgCLTHE and / or TSL@USW Mentor Representative (s): TBC

Terms of Reference

1. To support (and advise enhancement where relevant) the University’s engagement with the UKPSF.

2. To ensure USW’s compliance with its HEA accreditation with respect to initial recognition and Remaining in Good Standing policies, provision and operation.

3. To receive quarterly data from HR (or other source as appropriate) for TSL@USW in order to monitor progress against University of South Wales targets.

4. To receive quarterly and interrogate comprehensively at least annually (July meeting), TSL@USW scheme review and evaluation data (with respect to participant support, mentor preparation and effectiveness, decision-making robustness and sustainability; and including the TSL@USW External Examiner’s annual review) in order to inform HEA Annual CPD Framework Report writing and, where appropriate, requests for minor / major modifications.

5. To inform local practices and HR policy with respect to the UKPSF Code of Practice and ‘remaining in good standing’.

6. To receive an update on processes identifying participants for the PgCLTHE in order to ensure parity of UKPSF opportunity, inclusion and HR policy compliance.

7. To monitor, review annually and report on the operation on the PgCLTHE in relation to its UKPSF / HEA Accreditation requirements.

8. To assure the Learning and Teaching Enhancement Committee of the University’s compliance with the requirements of the HEA accreditation.

9. To recommend/inform the University’s strategy for academic staff development with particular reference to the goals of the ‘People Plan through LTEC and the HR Committee

Meetings in 2017/18
The Learning and Teaching Professional Standards Group will meet on Mondays at 10am on the following dates:
16 October 2017
22 January 2018
21 May 2018

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee

Composition

Chairperson: The Head of Learning and Teaching, or equivalent;
A representative of CELT;
One member of teaching staff from each department nominated by the head of department;
One student voice representative from each department ;
Advice Shop Manager;
One member of the administration staff nominated by the Head of Administration
Secretary: Nominee of the Head of Administration

Terms of reference

• To advise the Dean and Faculty Board/College Academic Board of actions to be taken to enhance learning and teaching practice;
• To advise the Dean and Faculty Board/College Academic Board of actions to be taken to enhance any aspect of student experience;
• To ensure that the faculty/College has accurate and up to date information on all aspects of the student experience;
• To consider any matters referred to the Committee by the Dean or Faculty Board/ RWCMD College Academic Board or LTEC;
• To report to the Faculty Board/ RWCMD College Academic Board and LTEC.

Meetings in 2017/18

TBC

Top of Page

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee: Faculty of Creative Industries

Membership

Chairperson: Ms Mary Traynor
A representative of CELT: Catherine Naamani (Aug 2012 – Jul 2015)
Careers Advisor – Student Services: Dave McCarthy (Aug 2008 – Jul 2012)
One member of teaching staff from each department nominated by the head of department:
Fashion and Retail Design: Torunn Kjolberg (Aug 2012 – Jul 2015)
Communication Design Andrew Pearsall (Aug 2012 – Jul 2015)
Animation Matt Morgan (Aug 2012 – Jul 2015)
Music and Sound Andrew Gwilliam (Aug 2012 – Jul 2015)
Drama Ian Staples (Aug 2012 – Jul 2015)
Media Deirdre Russell (Aug 2012 – Jul 2015)
Film, Photography, New Media Lesley Harbidge (Aug 2012 – Jul 2015)
One student from each department elected by the students in each department:
TBC
One member of the administration staff nominated by the Head of Administration:
Delyth Jones (Sept 2012 – Aug 2015)
In attendance: Ms Sue Smith, CeLL
Secretary: Ms Leann Thomas
Clerk: Mr Phil Sheen

Meetings in 2017/18

TBC

Top of Page

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee:Faculty of Computing Engineering and Science

Membership

Chairperson: Sue Stocking

A representative of CELT: Dr Karen Fitzgibbon

One member of teaching staff from each department nominated by the head of department:

Paul Davies Principal Lecturer – Dept of Engineering
Phil Davies Senior Lecturer – Dept of Computing
Matthew Evans Senior Careers Adviser
Francis Hunt Senior Lecturer – Dept of Computing
Iain Shewring Senior Lecturer – Dept of Computing
Rhian Kerton – TBC Senior Lecturer – Dept of Engineering
Louise Pennell Senior Lecturer, Dept of Engineering
To be Nominated Senior Lecturer – Dept of Science

One student from each department elected by the students in each department:
TBC

Louise Graham Information Librarian
Advice Shop Co-ordinator: Lynda Jones
Faculty Blackboard Support Officer: Neil Lewis

One member of the administration staff nominated by the Head of Administration:
Justine Richmond

Secretary: Justine Richmond

Meetings in 2017/18

Wednesday 5th October – 2-4pm
Thursday 17th November 2016 – 2-4pm
Friday 17th February 2017 – 10am-12pm
Wednesday 10th May 2017 – 2-4pm

Top of Page

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee: Faculty of Life Sciences and Education

Membership

Chairperson: Norman Woolley
One member of teaching staff from each department nominated by the Head of Department:
Wendy Wilkins School of Education
James Gravelle School of Health, Sport & Professional Practice
Mark Davies School of Care Sciences
Pavla Boulton School of Psychology, Early Years and Therapeutic Studies
Faculty-wide Representatives:
Becky Griffiths Glyntaff Advice Centre
Ian Mansell Student Support Advisor
Student Voice representatives:
Daisy McMahon
Tim Jones
Liz Garvey
Stephen Gowan
Ashleigh Jones
University Representatives:
Lyndsey Muir CELT representative
Sue Smith Student Development & Study Skills Service
Pat Duxbury / Jan Williams / Linda Graves / Gill Edwardes – LRC Representatives

Secretary: Alaw Robertson
Clerk: Andrew Hale

Meetings in 2017/18

TBC

Top of Page

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee:Faculty of Business and Society

Membership

C Jones (Chair)
K FitzGibbon (CELT)
J Curry (SVR)
J Durrant (FBS)
L Graves (LCSS)
E Harrison (LCSS)
J Higgins (FBS)
C Hill (FBS)
S House (LCSS)
S Hughes (FBS)
T John (FBS)
K Jones (FBS)
I Mugabi (SVR)
V Parselle (FBS)
J Prior (FBS)
K Ringwald (FBS)
L Shepherd (FBS)
R Taylor (FBS)
H Wakeford (SVR)
C Sanders (Secretary)

Meetings in 2017/18

Meeting dates to be confirmed.

Top of Page