Learning and Teaching Enhancement Committee and Sub-Committees

Welsh Medium Provision Committee/University of South Wales Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Committee

Learning and Teaching Professional Standards Group

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee:Faculty of Creative Industries

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee:Faculty of Computing Engineering and Science

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee:Faculty of Life Sciences and Education

Faculty Learning and Enhancement Committee:Faculty of Business and Society

Learning and Teaching Enhancement Committee

Composition

Chairperson – Deputy Vice-Chancellor with responsibility for academic development (ex officio);
Member of QAC to be nominated by the Chairperson of QAC;
Chairperson of the Faculty/College Learning and Teaching Enhancement Committee;
Deans of Faculty/Principal of RWCMD (or nominee);
A representative of the University’s National Teaching Fellows;
Director of the Centre for Excellence in Learning and Teaching (ex officio);
Chairpersons of LTEC Sub-Committees (Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Committee and Learning, Teaching and Professional Standards Group);
Five persons nominated by the Chairperson on the basis of their experience and expertise;
One student voice representative from each faculty and a student representative from RWCMD;
Secretary – Nominee of the Director of Academic Standards and Quality.

Membership
TBC
Secretary: Mr Gareth Beach, Academic Standards and Quality Service

Terms of reference

•To review and make recommendations to the Academic Board to enhance the student experience;
•To review and make recommendations to the Academic Board on learning, teaching, assessment and widening access;
•To review and make recommendations to the Academic Board on the use of the Welsh language in academic activity;
•To receive reports from the devolved Faculty/College Learning and Teaching Enhancement Committees;
•To maintain an overview of and promote staff development designed to enhance learning and teaching;
•To ensure that the University has accurate and up to date information on all aspects of the student experience;
•To report to, and undertake any tasks allocated by, Academic Board.

Meetings in 2017/18

The Learning and Teaching Enhancement Committee will meet on Thursdays at 2pm on the following dates:

7 September 2017
9 November 2017
8 February 2018
3 May 2018

Top of Page

Welsh Medium Provision Committee/University of South Wales Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Committee

Membership/Aelodaeth

(Cadeirydd/Chair)
Lisa Lewis
Diwydiannau Creadigol
Geraint Cunnick
Creative Industries
Heledd Wyn Hardy
Alun Tomos
Sera Moore Williams
Gwyddorau Bywyd ac Addysg:
Andrew Parry
Life Sciences and Education
James Gravelle
Sue Urwin
Rhiannon Packer
Busnes a Chymdeithas:
Heledd Bebb
Business and Society
Rhiannon Williams
Martin Rhisiart
Sara Williams
Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth:
Daniel Cunliffe
Computing, Engineering and Science
Owain Llywelyn
Gareth Powell
Colin Rees
Cydlynydd Datblygiadau Cymraeg/Swyddog Cangen
Gwawr Jones
Welsh Language Development Coordinator/Branch Officer (Ysgrifennydd)
Ysgrifennydd y Brifysgol/ University Secretary
William Callaway
Hwylusydd y Cynllun Iaith/Welsh Language Scheme Facilitator
Dyfan Owen
Adnoddau Dynol/Human Resources
Bethan Emanuel
Marchnata a Denu Myfyrwyr/Marketing and Student Recruitment
Rebecca Jones
Cefnogaeth Myfyrwyr a Gwasanaethau Llyfrgell
Val Norris
Student Support and Library Services
Gwasanaethau TG/IT Services
Susanne Smith
Canolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg
Helen Prosser
Y Ganolfan Rhagoriaeth Dysgu ac Addysgu/CELT
Haydn Blackey
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru/RWCMD
Mathew Talfan
Coleg Merthyr Tudful/The College Merthyr Tydfil
Nia Broderick
Robert Davies
Undeb y Myfyrwyr/Students Union
Carys Rhiannon
Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Dafydd Trystan

Terms of Reference
1.To act as the Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Committee, keeping branch members informed of developments and discussing and advising on issues relating to the Coleg
2. To advise the Learning and Teaching Enhancement Committee (and through it the Academic Board) on the University’s strategy for the development of Welsh medium provision
3. To identify proposals for Welsh medium provision and further enhancement of the existing provision, in line with the University’s targets for increasing the percentage of students undertaking study through the medium of Welsh and in line with Coleg Cymraeg Cenedlaethol strategy
4. To identify proposals for Welsh medium activity to be undertaken in partnership with other HE providers in Wales and in partner colleges
5. To advise on and monitor the implementation of proposals for Welsh medium provision across faculties
6. To advise on Welsh-medium academic support activities
7. To consider and advise on any consultations from WAG/HEFCW and the Coleg Cymraeg Cenedlaethol etc relating to Welsh medium provision
8. To contribute ideas on the marketing of the University’s Welsh medium provision and support marketing activities
9. To advise on such other Welsh Language matters as may be referred to the Group including those from its student representative

Cylch Gorchwyl
1.Gweithredu fel Pwyllgor Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, rhoi gwybod i aelodau’r gangen am ddatblygiadau, trafod a rhoi cyngor ar faterion yn ymwneud â’r Coleg
2. Cynghori’r Pwyllgor Gwella Dysgu ac Addysgu (a thrwy’r Pwyllgor hwnnw, y Bwrdd Academaidd) ar strategaeth y Brifysgol ar ddatblygu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg
3. Nodi cynigion am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a gwella’r ddarpariaeth gyfredol ymhellach, yn unol â thargedau’r Brifysgol i gynyddu canran y myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn unol â strategaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
4. Nodi cynigion ar gyfer gweithgaredd cyfrwng Cymraeg i’w cyflawni mewn partneriaeth â darparwyr AU eraill yng Nghymru ac mewn colegau partner
5. Cynghori ar gynigion am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws y cyfadrannau a monitro’u gweithrediad
6. Cynghori ar weithgareddau i gefnogi gweithgareddau academaidd cyfrwng Cymraeg
7. Ystyried, a chynghori ar, unrhyw ymgynghoriadau o Lywodraeth Cymru/Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ayyb yn ymwneud â darpariaeth cyfrwng Cymraeg
8. Cyfrannu syniadau ar farchnata darpariaeth cyfrwng Cymraeg y Brifysgol a chefnogi gweithgareddau marchnata
9. Cynghori ar faterion eraill yn ymwneud â’r iaith Gymraeg fel cânt eu cyfeirio at y Grŵp gan gynnwys y rheiny o gynrychiolydd y myfyrwyr

Mae croeso hefyd i unrhyw un arall sy’n aelod o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd i fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor. Bydd yr isod sy’n dysgu yn Gymraeg, neu yn cefnogi agweddau academaidd Cymraeg, yn derbyn agenda a phapurau ar gyfer pob cyfarfod:

All other members of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol are welcome to attend meetings of the Committee. Those listed below who teach through the medium of Welsh or provide academic support in Welsh, will be sent the agenda and papers for all meetings:

Diwydiannau Creadigol/Creative Industries:
Ceri Angel
Curig Huws
Wyn Mason
Ruth McElroy
Ieuan Morris
Rhiannon Williams
Siân Powell
Ian Staples
Heddus Davies
Busnes a Chymdeithas/Business and Society
Llŷr Roberts
Cyril Jones
Ray Howell
Gwyddorau Bywyd ac Addysg/Life Sciences and Education
Alun Davies
Rebecca Davies
Janine Davies
Owena Simpson
Gareth Powell
Kris Sobol
Sue Peters
Charlotte Waite
Carolyn Wallace
Eleri Jones

Meetings 2017/18

The Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Committee will meet on the following dates:

Wednesday 15 November 2017
Wednesday 14 February 2018
Wednesday 20 June 2018

Bydd Pwyllgor Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyfarfod ar y dyddiadau canlynol:

15 Tachwedd 2017
14 Chwefror 2018
20 Mehefin 2018

Top of Page

Learning and Teaching Professional Standards Group

Composition

Chair: Head of the Centre for Excellence in Learning and Teaching (CELT)
Members:
Head of Educational Development / Leader of accreditation (CELT)
Director of CELT (Caerleon and City)
Educational Development Officer (CELT)
Scheme Leader PgCLT
Scheme Leader PgCEd
Scheme Leader PgCDPP
Two representatives of each faculty:
Business and Society
Computing, Engineering and Science
Creative Industries
Life Science and Education
Royal Welsh College of Music and Drama
Experienced Academic as External Consultant
Representative of UCU
Deputy Director of HR
Secretary: Nominee of the Head of CELT: Lyndsey Muir – Senior Lecturer in Educational Development, CELT

Membership

Chair: Head of the Centre for Excellence in Learning and Teaching (CELT) Haydn Blackey
Head of Educational Development / Leader of accreditation project: Dr Karen Fitzgibbon
Director of CELT (Caerleon and City): Dr Jo Smedley
Educational Development Officer (CELT): Lyndsey Muir
Scheme Leader PgCLT: Dr Cath Jones
Scheme Leader PgCEd: Kath Elley
Scheme Leader PgCDPP: Dr Cath Jones
Two representatives of each faculty:
Business and Society: to be confirmed
Computing, Engineering and Science: to be confirmed
Creative Industries: to be confirmed
Life Science and Education: The two scheme leaders as outlined above
Royal Welsh College of Music and Drama Antonia Collins
Experienced Academic as External Consultant Clare Kell (Cardiff University)
Representative of UCU Terry: Driscoll
Deputy Director of HR: Rob Baker
Secretary: Lyndsey Muir, Senior Lecturer in Eduactional Development, CELT

Terms of reference

1. To maintain the University’s engagement with the UK Professional Standards Framework
2. To make judgements on staff achievement against the Professional Standards Framework’s Definitions 1, 2 and 3
3. To report judgements against the Professional Standards Framework to the Higher Education Academy
4. To promote the engagement of all staff who support learning and/or learners with the University’s Continuing Professional Development Framework
5. To ensure all new Academic staff engage with the appropriate PgC programme during their induction
6. To determine claims for exemption or advanced standing for new Academic staff.
7. To report to the Learning and Teaching Enhancement Committee on the roll-out of, and engagement with, the University’s Continuing Professional Development Framework
8. To evaluate and report on the appropriate levels of support and commitment for the PgC and CPD routes at faculty level
9. To contribute to the University’s strategy for academic staff development with particular reference to the goals of the ‘Glamorgan Academic’.

Meetings in 2017/18

The Learning and Teaching Professional Standards Group will meet on Mondays at 10am on the following dates:

16 October 2017
22 January 2018
21 May 2018

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee

Composition

Chairperson: The Head of Learning and Teaching, or equivalent;
A representative of CELT;
One member of teaching staff from each department nominated by the head of department;
One student voice representative from each department ;
Advice Shop Manager;
One member of the administration staff nominated by the Head of Administration
Secretary: Nominee of the Head of Administration

Terms of reference

• To advise the Dean and Faculty Board/College Academic Board of actions to be taken to enhance learning and teaching practice;
• To advise the Dean and Faculty Board/College Academic Board of actions to be taken to enhance any aspect of student experience;
• To ensure that the faculty/College has accurate and up to date information on all aspects of the student experience;
• To consider any matters referred to the Committee by the Dean or Faculty Board/ RWCMD College Academic Board or LTEC;
• To report to the Faculty Board/ RWCMD College Academic Board and LTEC.

Meetings in 2017/18

TBC

Top of Page

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee: Faculty of Creative Industries

Membership

Chairperson: Ms Mary Traynor
A representative of CELT: Catherine Naamani (Aug 2012 – Jul 2015)
Careers Advisor – Student Services: Dave McCarthy (Aug 2008 – Jul 2012)
One member of teaching staff from each department nominated by the head of department:
Fashion and Retail Design: Torunn Kjolberg (Aug 2012 – Jul 2015)
Communication Design Andrew Pearsall (Aug 2012 – Jul 2015)
Animation Matt Morgan (Aug 2012 – Jul 2015)
Music and Sound Andrew Gwilliam (Aug 2012 – Jul 2015)
Drama Ian Staples (Aug 2012 – Jul 2015)
Media Deirdre Russell (Aug 2012 – Jul 2015)
Film, Photography, New Media Lesley Harbidge (Aug 2012 – Jul 2015)
One student from each department elected by the students in each department:
TBC
One member of the administration staff nominated by the Head of Administration:
Delyth Jones (Sept 2012 – Aug 2015)
In attendance: Ms Sue Smith, CeLL
Secretary: Ms Leann Thomas
Clerk: Mr Phil Sheen

Meetings in 2017/18

TBC

Top of Page

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee:Faculty of Computing Engineering and Science

Membership

Chairperson: Sue Stocking

A representative of CELT: Dr Karen Fitzgibbon

One member of teaching staff from each department nominated by the head of department:

Paul Davies Principal Lecturer – Dept of Engineering
Phil Davies Senior Lecturer – Dept of Computing
Matthew Evans Senior Careers Adviser
Francis Hunt Senior Lecturer – Dept of Computing
Iain Shewring Senior Lecturer – Dept of Computing
Rhian Kerton – TBC Senior Lecturer – Dept of Engineering
Louise Pennell Senior Lecturer, Dept of Engineering
To be Nominated Senior Lecturer – Dept of Science

One student from each department elected by the students in each department:
TBC

Louise Graham Information Librarian
Advice Shop Co-ordinator: Lynda Jones
Faculty Blackboard Support Officer: Neil Lewis

One member of the administration staff nominated by the Head of Administration:
Justine Richmond

Secretary: Justine Richmond

Meetings in 2017/18

Wednesday 5th October – 2-4pm
Thursday 17th November 2016 – 2-4pm
Friday 17th February 2017 – 10am-12pm
Wednesday 10th May 2017 – 2-4pm

Top of Page

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee: Faculty of Life Sciences and Education

Membership

Chairperson: Norman Woolley
One member of teaching staff from each department nominated by the Head of Department:
Wendy Wilkins School of Education
James Gravelle School of Health, Sport & Professional Practice
Mark Davies School of Care Sciences
Pavla Boulton School of Psychology, Early Years and Therapeutic Studies
Faculty-wide Representatives:
Becky Griffiths Glyntaff Advice Centre
Ian Mansell Student Support Advisor
Student Voice representatives:
Daisy McMahon
Tim Jones
Liz Garvey
Stephen Gowan
Ashleigh Jones
University Representatives:
Lyndsey Muir CELT representative
Sue Smith Student Development & Study Skills Service
Pat Duxbury / Jan Williams / Linda Graves / Gill Edwardes – LRC Representatives

Secretary: Alaw Robertson
Clerk: Andrew Hale

Meetings in 2017/18

TBC

Top of Page

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee:Faculty of Business and Society

Membership

C Jones (Chair)
K FitzGibbon (CELT)
J Curry (SVR)
J Durrant (FBS)
L Graves (LCSS)
E Harrison (LCSS)
J Higgins (FBS)
C Hill (FBS)
S House (LCSS)
S Hughes (FBS)
T John (FBS)
K Jones (FBS)
I Mugabi (SVR)
V Parselle (FBS)
J Prior (FBS)
K Ringwald (FBS)
L Shepherd (FBS)
R Taylor (FBS)
H Wakeford (SVR)
C Sanders (Secretary)

Meetings in 2017/18

Meeting dates to be confirmed.

Top of Page