Learning and Teaching Enhancement Committee and Sub-Committees

Welsh Medium Provision Committee/University of South Wales Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Committee

Learning and Teaching Professional Standards Group

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee:Faculty of Creative Industries

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee:Faculty of Computing Engineering and Science

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee:Faculty of Life Sciences and Education

Faculty Learning and Enhancement Committee:Faculty of Business and Society

Learning and Teaching Enhancement Committee

Composition

Chairperson – Deputy Vice-Chancellor with responsibility for learning, teaching and student experience (ex officio)
Member of QAC to be nominated by the Chairperson of QAC
Chairperson of the Faculty/College Learning and Teaching Enhancement Committee
Deans of Faculty/Principal of RWCMD (or nominee)
A representative of the University’s National Teaching Fellows
Director of the Centre for the Enhancement of Learning and Teaching (ex officio)
Chairpersons of LTEC Sub-Committees (Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Committee and Learning, Teaching and Professional Standards Group)
Six persons nominated by the Chairperson on the basis of their experience and expertise
One student voice representative from each faculty and a student representative from RWCMD
Secretary – Nominee of the Academic Registrar

Membership
Chairperson: Dr Ben Calvert, PVC Learning, Teaching and Student Experience

Nominee of Chair of QAC: Mr Chris Laity, Associate Registrar (Academic Standards and Quality)

Chairpersons of Faculty/College Learning and Teaching Enhancement Committee:

Professor Karen Fitzgibbon, Faculty of Business and Society
Mr Huw Swayne, Faculty of Creative Industries
Ms Ruth Matheson, Faculty of Life Sciences and Education
Ms Andrea Jones, Royal Welsh College of Music and Drama
Ms Louise Pennell, Faculty of Computing, Engineering and Science

Deans of Faculty/Principal of RWCMD (or nominee);

Ms Karen Jones, Faculty of Business and Society
Professor Barry Atkins, Faculty of Creative Industries
Dr Stewart Eyres, Faculty of Computing, Engineering and Science
Dr Carl Peters, Faculty of Life Sciences and Education

A representative of the University’s National Teaching Fellows: Vacant

Director of CELT (or nominee): Dr Clare Kell

Chairpersons of LTEC Sub-Committees:

Dr Clare Kell (Learning, Teaching and Professional Standards Group)
Llyr Roberts (Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Committee)
Seven persons nominated by the Chairperson on the basis of their experience and expertise, including those with experience in matters relating to the Welsh language:

Professor Jo Smedley, Director of UNIC Online (Sep 2014 – Aug 2018)
Ms Sharon Jones, Director of Student Services (Aug 2014 – Aug 2018)
Ms Emma Adamson, Director of Learning Services (Sep 2016 – Sep 2020)
Mr Kevin Evans, Chief Technology Officer (Aug 2014 – Aug 2018)
Ms Lynda Jones, Principal Officer for Student Advice (Aug 2015 – Aug 2018)
Mr Greg Kemp, Space Manager (Sep 2016 – Aug 2020)
Prof Bela Arora, Professor of Global Governance (Sep 2017 – 2021)

One student elected from each Faculty:

Ms Sian Jones, Faculty of Business and Society
Mr Elis Widgery, Faculty of Creative Industries Ms Szimona Szoradova, Faculty of Computing, Engineering and Science
Mr Peter Griffiths, Faculty of Life Sciences and Education

(In attendance):

SU Vice President Education and Welfare: Ollie Britten
Secretary: Mr Gareth Beach, Academic Registry
Clerk: Ms Tara Smith, Academic Registry

Terms of reference

•To review and make recommendations to the Academic Board to enhance the student experience;
•To review and make recommendations to the Academic Board on learning, teaching, assessment and widening access;
•To review and make recommendations to the Academic Board on the use of the Welsh language in academic activity;
•To review and make recommendations to the Academic Board on the Teaching Excellence Framework;
•To review and make recommendations to the Academic Board on the National Student Survey;
•To receive reports from the devolved Faculty/College Learning and Teaching Enhancement Committees;
•To maintain an overview of and promote staff development designed to enhance learning and teaching;
•To ensure that the University has accurate and up to date information on all aspects of the student experience;
•To report to, and undertake any tasks allocated by, Academic Board.

Meetings in 2018/19

The Learning and Teaching Enhancement Committee will meet on Thursdays at 2pm on the following dates:

6 September 2018
8 November 2018
7 February 2019
2 May 2019

Top of Page

Welsh Medium Provision Committee/University of South Wales Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Committee

Membership/Aelodaeth

(Cadeirydd/Chair)
Lisa Lewis
Diwydiannau Creadigol
Geraint Cunnick
Creative Industries
Heledd Wyn Hardy
Alun Tomos
Sera Moore Williams
Gwyddorau Bywyd ac Addysg:
Andrew Parry
Life Sciences and Education
James Gravelle
Sue Urwin
Rhiannon Packer
Busnes a Chymdeithas:
Heledd Bebb
Business and Society
Rhiannon Williams
Martin Rhisiart
Sara Williams
Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth:
Daniel Cunliffe
Computing, Engineering and Science
Owain Llywelyn
Gareth Powell
Colin Rees
Cydlynydd Datblygiadau Cymraeg/Swyddog Cangen
Gwawr Jones
Welsh Language Development Coordinator/Branch Officer (Ysgrifennydd)
Ysgrifennydd y Brifysgol/ University Secretary
William Callaway
Hwylusydd y Cynllun Iaith/Welsh Language Scheme Facilitator
Dyfan Owen
Adnoddau Dynol/Human Resources
Bethan Emanuel
Marchnata a Denu Myfyrwyr/Marketing and Student Recruitment
Rebecca Jones
Cefnogaeth Myfyrwyr a Gwasanaethau Llyfrgell
Val Norris
Student Support and Library Services
Gwasanaethau TG/IT Services
Susanne Smith
Canolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg
Helen Prosser
Y Ganolfan Rhagoriaeth Dysgu ac Addysgu/CELT
Haydn Blackey
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru/RWCMD
Mathew Talfan
Coleg Merthyr Tudful/The College Merthyr Tydfil
Nia Broderick
Robert Davies
Undeb y Myfyrwyr/Students Union
Carys Rhiannon
Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Dafydd Trystan

Terms of Reference
1.To act as the Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Committee, keeping branch members informed of developments and discussing and advising on issues relating to the Coleg
2. To advise the Learning and Teaching Enhancement Committee (and through it the Academic Board) on the University’s strategy for the development of Welsh medium provision
3. To identify proposals for Welsh medium provision and further enhancement of the existing provision, in line with the University’s targets for increasing the percentage of students undertaking study through the medium of Welsh and in line with Coleg Cymraeg Cenedlaethol strategy
4. To identify proposals for Welsh medium activity to be undertaken in partnership with other HE providers in Wales and in partner colleges
5. To advise on and monitor the implementation of proposals for Welsh medium provision across faculties
6. To advise on Welsh-medium academic support activities
7. To consider and advise on any consultations from WAG/HEFCW and the Coleg Cymraeg Cenedlaethol etc relating to Welsh medium provision
8. To contribute ideas on the marketing of the University’s Welsh medium provision and support marketing activities
9. To advise on such other Welsh Language matters as may be referred to the Group including those from its student representative

Cylch Gorchwyl
1.Gweithredu fel Pwyllgor Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, rhoi gwybod i aelodau’r gangen am ddatblygiadau, trafod a rhoi cyngor ar faterion yn ymwneud â’r Coleg
2. Cynghori’r Pwyllgor Gwella Dysgu ac Addysgu (a thrwy’r Pwyllgor hwnnw, y Bwrdd Academaidd) ar strategaeth y Brifysgol ar ddatblygu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg
3. Nodi cynigion am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a gwella’r ddarpariaeth gyfredol ymhellach, yn unol â thargedau’r Brifysgol i gynyddu canran y myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn unol â strategaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
4. Nodi cynigion ar gyfer gweithgaredd cyfrwng Cymraeg i’w cyflawni mewn partneriaeth â darparwyr AU eraill yng Nghymru ac mewn colegau partner
5. Cynghori ar gynigion am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws y cyfadrannau a monitro’u gweithrediad
6. Cynghori ar weithgareddau i gefnogi gweithgareddau academaidd cyfrwng Cymraeg
7. Ystyried, a chynghori ar, unrhyw ymgynghoriadau o Lywodraeth Cymru/Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ayyb yn ymwneud â darpariaeth cyfrwng Cymraeg
8. Cyfrannu syniadau ar farchnata darpariaeth cyfrwng Cymraeg y Brifysgol a chefnogi gweithgareddau marchnata
9. Cynghori ar faterion eraill yn ymwneud â’r iaith Gymraeg fel cânt eu cyfeirio at y Grŵp gan gynnwys y rheiny o gynrychiolydd y myfyrwyr

Mae croeso hefyd i unrhyw un arall sy’n aelod o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd i fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor. Bydd yr isod sy’n dysgu yn Gymraeg, neu yn cefnogi agweddau academaidd Cymraeg, yn derbyn agenda a phapurau ar gyfer pob cyfarfod:

All other members of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol are welcome to attend meetings of the Committee. Those listed below who teach through the medium of Welsh or provide academic support in Welsh, will be sent the agenda and papers for all meetings:

Diwydiannau Creadigol/Creative Industries:
Ceri Angel
Curig Huws
Wyn Mason
Ruth McElroy
Ieuan Morris
Rhiannon Williams
Siân Powell
Ian Staples
Heddus Davies
Busnes a Chymdeithas/Business and Society
Llŷr Roberts
Cyril Jones
Ray Howell
Gwyddorau Bywyd ac Addysg/Life Sciences and Education
Alun Davies
Rebecca Davies
Janine Davies
Owena Simpson
Gareth Powell
Kris Sobol
Sue Peters
Charlotte Waite
Carolyn Wallace
Eleri Jones

Meetings 2018/19

The Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Committee will meet on the following dates:

Wednesday 24 October 2018
Wednesday 13 February 2019
Wednesday 19 June 2019

Bydd Pwyllgor Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyfarfod ar y dyddiadau canlynol:

15 Hydref 2018
13 Chwefror 2019
19 Mehefin 2019

Top of Page

Learning and Teaching Professional Standards Group

Composition

Chair: Director, Centre for the Enhancement of Learning and Teaching [CELT]

Members:
 TSL@USW Lead CELT (Secretary)
 TSL@USW and PgCLTHE CELT based administration lead
 Course Leader Postgraduate Certificate in Learning and Teaching in Higher Education
 Welsh Language Representative
 Support Services Representative
 Representative of University and College Union [UCU]
 Deputy Director of HR
 Academic Standards and Quality Services Representative
 Student Union Representative
 Partner College Representative
 One academic representative from each faculty (could be Head of Learning Teaching and Student Experience [HoLTSE] or Academic Representative).
 PgCLTHE and / or TSL@USW Mentor Representative (s)

Chair: Director, Centre for the Enhancement of Learning and Teaching [CELT]: Dr Clare Kell

Members:
 TSL@USW Lead CELT (Secretary): Lyndsey Muir
 TSL@USW and PgCLTHE CELT based administration lead: Charlotte Freeman
 Course Leader Postgraduate Certificate in Learning and Teaching in Higher Education: Professor Bela Arora
 Welsh Language Representative: Dr Gwawr Jones
 Support Services Representative: TBC
 Representative of University and College Union [UCU] : TBC
 Deputy Director of HR: Robert Baker
 Academic Standards and Quality Services Representative: TBC
 Student Union Representative: TBC
 Partner College Representative: TBC
 One academic representative from each faculty (could be Head of Learning Teaching and Student Experience [HoLTSE] or Academic Representative): TBC
 PgCLTHE and / or TSL@USW Mentor Representative (s): TBC

Terms of Reference

1. To support (and advise enhancement where relevant) the University’s engagement with the UKPSF.

2. To ensure USW’s compliance with its HEA accreditation with respect to initial recognition and Remaining in Good Standing policies, provision and operation.

3. To receive quarterly data from HR (or other source as appropriate) for TSL@USW in order to monitor progress against University of South Wales targets.

4. To receive quarterly and interrogate comprehensively at least annually (July meeting), TSL@USW scheme review and evaluation data (with respect to participant support, mentor preparation and effectiveness, decision-making robustness and sustainability; and including the TSL@USW External Examiner’s annual review) in order to inform HEA Annual CPD Framework Report writing and, where appropriate, requests for minor / major modifications.

5. To inform local practices and HR policy with respect to the UKPSF Code of Practice and ‘remaining in good standing’.

6. To receive an update on processes identifying participants for the PgCLTHE in order to ensure parity of UKPSF opportunity, inclusion and HR policy compliance.

7. To monitor, review annually and report on the operation on the PgCLTHE in relation to its UKPSF / HEA Accreditation requirements.

8. To assure the Learning and Teaching Enhancement Committee of the University’s compliance with the requirements of the HEA accreditation.

9. To recommend/inform the University’s strategy for academic staff development with particular reference to the goals of the ‘People Plan through LTEC and the HR Committee

Meetings in 2018/19

The Learning and Teaching Professional Standards Group will meet on Mondays at 10am on the following dates:

15 October 2018
21 January 2019
20 May 2019

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee

Composition

•Chairperson: The Head of Student Experience, or equivalent
•A representative of CELT
•Two members of teaching staff from each School nominated by the Head of School2
•Faculty SVRs
•One member of the administration staff nominated by the Head of Faculty Administration
•Representation from Information Librarians and Careers, as they are integral providers of the student experience
•Secretary: Principal Quality Assurance and Enhancement Officer
•Clerk: Registry Administrator

Terms of reference

1.To advise the Dean and Faculty Board/College Academic Board of actions to be taken to enhance learning and teaching practice;

2.To advise the Dean and Faculty Board/College Academic Board of actions to be taken to enhance any aspect of student experience;

3.To ensure that the faculty/College has accurate and up to date information on all aspects of the student experience;

4.To consider any matters referred to the Committee by the Dean or Faculty Board/ RWCMD College Academic Board or LTEC;

5.To report to the Faculty Board/ RWCMD College Academic Board and LTEC.

Meetings in 2018/19

TBC

Top of Page

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee: Faculty of Creative Industries

Membership

TBC

Meetings in 2018/19

TBC

Top of Page

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee:Faculty of Computing Engineering and Science

Membership

Chairperson: Sue Stocking

A representative of CELT: Dr Karen Fitzgibbon

One member of teaching staff from each department nominated by the head of department:

Paul Davies Principal Lecturer – Dept of Engineering
Phil Davies Senior Lecturer – Dept of Computing
Matthew Evans Senior Careers Adviser
Francis Hunt Senior Lecturer – Dept of Computing
Iain Shewring Senior Lecturer – Dept of Computing
Rhian Kerton – TBC Senior Lecturer – Dept of Engineering
Louise Pennell Senior Lecturer, Dept of Engineering
To be Nominated Senior Lecturer – Dept of Science

One student from each department elected by the students in each department:
TBC

Louise Graham Information Librarian
Advice Shop Co-ordinator: Lynda Jones
Faculty Blackboard Support Officer: Neil Lewis

One member of the administration staff nominated by the Head of Administration:
Justine Richmond

Secretary: Justine Richmond

Meetings in 2018/19

TBC

Top of Page

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee: Faculty of Life Sciences and Education

Membership

TBC

Meetings in 2018/19

TBC

Top of Page

Faculty Learning and Teaching Enhancement Committee:Faculty of Business and Society

Membership

TBC

Meetings in 2018/19

TBC

Top of Page