Freedom of Information

I ddarllen y dudalen hon yn Gymraeg cliciwch yma

The purpose of the Freedom of Information Act 2000 is to promote openness and accountability across the public sector. The Freedom of Information Act 2000 gives individual’s the right to request information held by public bodies. It requires the University to make the information available, unless an exemption applies.

Under the Act, the University is required to produce and maintain a Publication Scheme which sets out the information that is routinely available. Much of this information can be found on the University website.

If the information that you require is not available in the Publication Scheme, you can send your request in writing to:

Information Compliance Manager,
University Secretary’s Office
University of South Wales
Pontypridd
CF37 1DL

Or by e-mail to: freedomofinformation@southwales.ac.uk

Complaints related to Freedom of Information

The University aims to provide a high standard of service to everyone with whom it deals. Sometimes however, for any number of reasons, this does not happen and the University falls short of its stated aims. In the event of this happening the University would like to hear from you so that steps can be taken to rectify the situation.

The Publication Scheme

It is important that the University’s publication scheme meets your needs. If you find the scheme difficult to understand, please let us know. We also welcome suggestions as to how the scheme might be improved. Any questions or comments about the scheme can be lodged by writing to us at the address below or emailing us at freedomofinformation@southwales.ac.uk.

Request Handling

Under the Freedom of Information Act 2000, you have certain rights of review against a University decision relating to an information request if you are dissatisfied with the way your request has been handled. These rights can be exercised via two review processes. Firstly, by using the complaints procedure detailed below; secondly by applying direct to the Information Commissioner’s Office.

Note: Before an appeal is made to the Information Commissioner the University’s internal complaints procedure should be completed.

Stage 1: What should I do if I am not happy with the service I have received?

If you wish to make a complaint please write to the University at the address below:

Mrs Claudia Gareau,
University of South Wales
Pontypridd
CF37 1DL
e-mail: freedomofinformation@southwales.ac.uk

If your problem cannot be resolved immediately the responsible officer will let you know how long it might take. The University aims to respond to your complaint and provide a full response within 20 working days. If your complaint is complicated it may take longer to investigate. If this proves to be the case you will be given an explanation as to why and when you can expect a response.

Stage 2: What should I do if am not happy with the outcome of Stage1?

If you are not satisfied with our response to a complaint you may ask the Information Commissioner to investigate the matter at his own discretion:

FOI Compliance Team (complaints)
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
SK9 5AF
e-mail: mail@ico.gsi.gov.uk
phone: 01625 545700
fax: 01625 545510


Rhyddid Gwybodaeth

Daeth y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i rym yn 2005 ac mae’n ceisio hyrwyddo agwedd agored a mwy o atebolrwydd ar draws y sector cyhoeddus. Mae’n rhoi hawl mynediad cyffredinol i bob math o wybodaeth gofnodedig a gedwir gan yr awdurdodau cyhoeddus (gan gynnwys prifysgolion), yn nodi eithriadau i’r hawl honno ac yn gosod nifer o rwymedigaethau i awdurdodau cyhoeddus.

Yn ôl y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, mae’n rhaid i’r Brifysgol gynnal cynllun cyhoeddi, sef dogfen sy’n amlinellu’r wybodaeth y mae’r Brifysgol yn ei darparu neu’n ei chyhoeddi yn rheolaidd, neu’n bwriadu ei darparu/chyhoeddi yn y dyfodol. Nid rhestr o ddogfennau gwirioneddol yw hyn, ond yn hytrach canllaw i’r 'dosbarthiadau’ gwahanol o wybodaeth y mae’r sefydliad wedi gwneud ymrwymiad i’w darparu’n rhagweithiol.
Diben y cynllun cyhoeddi yw cynorthwyo’r cyhoedd i ddod o hyd i wybodaeth a gedwir gan y Brifysgol a lleihau’r angen i wneud cais ffurfiol am wybodaeth yn ôl y Ddeddf.

Os nad yw’r wybodaeth ar gael ar y “wefan”:/ig/foi/ps/ yna gellir danfon eich cais am wybodaeth at y Brifysgol fel y ganlyn –

Rheolwr Cydymffurfio a Gwybodaeth
Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol
Prifysgol De Cymru
Pontypridd
CF37 1DL

E-bost – freedomofinformation@southwales.ac.uk

H5. Cwynion yn ymwneud a cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth
Mae’r Brifysgol yn ceisio ymateb i bob cais yn brydlon ac yn ddidrafferth. Weithiau mae anawsterau yn codi sy’n golygu nad yw’r Brifysgol yn ymateb at ei safon arferol. Os nad yw unigolyn yn fodlon gydag ymateb y Brifysgol yna gellir cwyno er mwyn sicrhau gwelliannau.

Y Cynllun Cyhoeddi

Os nad yw’r Cynllun Cyhoeddi yn cwrdd ag anghenion unigolyn neu fe’i hystyrir yn anodd ei ddeall yna mae’r Brifysgol yn hapus i ystyried argymhellion ar sut y gellir ei wella. Dylid danfon awgrymiadau/cwynion at: freedomofinformation@southwales.ac.uk.
h5. Ceisiadau am Wybodaeth

Dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth mae gan unigolyn yr hawl i ofyn i’r Brifysgol ail ystyried ymateb sydd wedi ei ddarparu dan y Ddeddf. Yn gyntaf dylid gwneud cais i’r Brifysgol gan ofyn iddyn nhw ail ystyried eu hymateb.

Rhan 1 – Be ddylai unigolyn ei wneud os nad ydyn nhw yn fodlon gydag ymateb i gais dan ryddid gwybodaeth?

Os ydych chi am wneud cwyn, dylid ei gyfeirio at:
p(. Mrs Claudia Gareau,
Prifysgol De Cymru
Pontypridd
CF37 1DL
e-bost: freedomofinformation@southwales.ac.uk

Bydd eich cais am adolygiad yn cael ei gydnabod a bwriad y Brifysgol yw ymateb o fewn 20 diwrnod (diwrnod gwaith).

Rhan 2: Camau i’w gymryd pan nad yw unigolion yn fodlon gyda’r ymateb

Os nad yw ymateb y Brifysgol yn bodloni gellir wedyn cysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth gan ofyn iddyn nhw i gysidro ymateb y Brifysgol.

FOI Compliance Team (complaints)
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
SK9 5AF
e-mail: mail@ico.gsi.gov.uk
phone: 01625 545700
fax: 01625 545510