Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Officer

I ddarllen y dudalen hon yn Gymraeg cliciwch yma

The role of Catrin Evans, the Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Officer, is to co-ordinate the development of Welsh medium academic provision on a day-to-day basis across the University. Catrin works closely with academic staff in faculties, seeking opportunities to develop Welsh-medium courses/modules; this is in line with one of the University’s strategic priorities which is to grow Welsh Medium/bilingual provision in focused academic disciplines. She works closely with the Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Catrin also works closely with colleagues in other HEIs in Wales with whom the University collaborates on Welsh Medium provision. Academics, or any other staff, with proposals for the development of Welsh medium provision should contact Catrin. Catrin’s post is externally funded through the Coleg Cymraeg Cenedlaethol.


Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rôl Catrin Evans, Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw cydlynu datblygiad darpariaeth academaidd cyfrwng Cymraeg o ddydd i ddydd ar draws y Brifysgol. Mae Catrin yn cydweithio’n agos ag aelodau staff academaidd yn y cyfadrannau, gan geisio cyfleoedd i ddatblygu cyrsiau/modiwlau cyfrwng Cymraeg; mae hyn yn unol ag un o flaenoriaethau strategol y Brifysgol sef tyfu darpariaeth Cyfrwng Cymraeg/dwyieithog o fewn disgyblaethau academaidd arbennig. Mae Catrin yn cydweithio’n agos â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae hi hefyd yn gweithio ar y cyd ag aelodau staff mewn Sefydliadau Addysg Uwch eraill yng Nghymru ynghylch datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Dylai aelodau o staff, academaidd neu weinyddol, sydd ag awgrymiadau ynglŷn â datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg gysylltu gyda Catrin. Cyllidir swydd Catrin yn allanol trwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.