Head of the Welsh Language Unit and Welsh Language Officer

I ddarllen y dudalen hon yn Gymraeg cliciwch yma

Gwawr Jones, the Head of the Welsh Language Unit and Welsh Language Officer, is responsible for overseeing the day to day implementation of the University’s Welsh Language Scheme, and reports directly to the University Secretary and Clerk to the Governors, William Callaway, who has overall responsibility for the University’s Welsh Language Scheme and Welsh activities in general.

The role of the Head of the Welsh Language Unit and Welsh Language Officer is to ensure that the University / the University of South Wales Group has an appropriate Welsh Language Scheme which conforms to the Welsh Language Act 1993 and that the Scheme is promoted, implemented and monitored across the University, the Royal Welsh College of Music and Drama and The College Merthyr Tydfil. You can download the full Scheme above or a copy of the summary document.

As part of the Welsh Language Scheme, the University is required to produce a Welsh Linguistic Skills Strategy which involves an analysis of all posts to identify those where Welsh is deemed to be essential or desirable and sets out the implications for the University’s recruitment strategy. Download a copy of the Strategy.

Gwawr also works with the Welsh Language Scheme Co-ordinators based in faculties and departments and she can be consulted in relation to any aspects of the Welsh Language Scheme and will deal with any complaints with regard to the implementation of the Scheme.


Pennaeth yr Uned Gymraeg a Swyddog Iaith Gymraeg

Mae Gwawr Jones, Pennaeth yr Uned Gymraeg a Swyddog Iaith Gymraeg, yn gyfrifol am oruchwylio gweithrediad dydd i ddydd Cynllun Iaith Gymraeg y Brifysgol. Mae hi’n adrodd i Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc y Llywodraethwyr, William Callaway, sydd â chyfrifoldeb uwch am Gynllun Iaith y Brifysgol a gweithgaredd Cymraeg yn gyffredinol.

Rôl Pennaeth yr Uned Gymraeg a Swyddog Iaith Gymraeg yw sicrhau bod gan y Brifysgol/Grŵp Prifysgol De Cymru Gynllun Iaith addas sydd yn cydymffurfio â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, a bod y Cynllun yn cael ei hyrwyddo, ei gweithredu a’i fonitro ar draws y Brifysgol, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac Y Coleg Merthyr Tudful. Gellir lawrlwytho’r Cynllun llawn uchod neu gopi o grynodeb y cynllun.

Fel rhan o Gynllun Iaith y Brifysgol mae’n ofynnol bod y Brifysgol yn cynhyrchu Strategaeth Sgiliau Iaith sy’n cynnwys dadansoddiad o bob swydd i adnabod y rhai ble mae’r iaith Gymraeg yn hanfodol neu ddymunol ac yn amlinellu’r goblygiadau ar gyfer strategaeth recriwtio’r Brifysgol. Gallwch lawrlwytho copi o’r Strategaeth.

Mae Gwawr hefyd yn cydweithio gyda chydlynwyr y Cynllun Iaith yn y cyfadrannau a’r adrannau. Gellir cysylltu gyda Gwawr ynglŷn ag unrhyw agwedd o’r Cynllun Iaith ac unrhyw gwynion ynglŷn â gweithrediad y Cynllun.