Student Recruitment Officer (Welsh medium)

I ddarllen y dudalen hon yn Gymraeg cliciwch yma

The staff in the Welsh Unit within the University Secretary’s Office also work closely with Marketing and Student Recruitment, particularly Rebecca Jones, Student Recruitment Officer (Welsh-medium). Rebecca is responsible for working with Welsh-medium and bilingual schools and colleges to assist with their applications to higher education, and organising opportunities for students to visit the University through a number of Open Days, and subject-specific taster days throughout the year. Rebecca also liaises with the various teams within the University’s Marketing and Student Recruitment Department to assist with the production of Welsh medium marketing material and on-line information in Welsh. The University’s Welsh Language Scheme has specific targets for marketing and publications in Welsh and Rebecca is responsible for ensuring the University complies effectively with those targets. She is also responsible for co-ordinating the University’s presence at the Urdd and National Eisteddfod.


Swyddog Recriwtio Myfyrwyr (Cyfrwng Cymraeg)

Mae aelodau staff yr Uned Gymraeg o fewn Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol hefyd yn cydweithio’n agos â’r Adran Marchnata a Denu Myfyrwyr, yn enwedig Rebecca Jones, Swyddog Recriwtio Myfyrwyr (Cyfrwng Cymraeg). Mae Rebecca yn gyfrifol am weithio gydag ysgolion a cholegau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog i gynorthwyo gyda cheisiadau i addysg uwch, a threfnu cyfleoedd i fyfyrwyr ymweld â’r Brifysgol drwy gyfres o Ddiwrnodau Agored, a diwrnodau blasu pynciau penodol drwy gydol y flwyddyn. Mae Rebecca hefyd yn cysylltu ag amrywiol dimau o fewn yr Adran Marchnata a Denu Myfyrwyr er mwyn sicrhau bod adnoddau marchnata cyfrwng Cymraeg a gwybodaeth ar-lein ar gael yn y Gymraeg. Ceir targedau penodol yn y Cynllun Iaith ar gyfer marchnata yn y Gymraeg a pharatoi cyhoeddiadau Cymraeg, a Rebecca sydd yn gyfrifol am sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â’r targedau hyn. Mae hi hefyd yn gyfrifol am gyd-lynu presenoldeb y Brifysgol yn Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol.