Welsh Language Scheme Coordinators / Cydlynwyr y Cynllun Iaith

I ddarllen y dudalen hon yn Gymraeg cliciwch yma

Welsh Language Scheme Coordinators in Faculties and Departments

The University of South Wales Group’s revised Welsh Language Scheme states that each department and faculty should have a Welsh Language Scheme Coordinator who has a role in advising on and drawing the attention of the department/faculty to the requirements of the Scheme.

The Head of the Welsh Language Unit and Welsh Language Officer, Gwawr Jones, works closely with the Coordinators and regular meetings are held to discuss the implementation and monitoring of the Scheme.

Here are the Welsh Language Scheme Coordinators in each department and faculty:

Faculties
Computing, Engineering and Science
School of Computing and Mathematics – Daniel Cunliffe
School of Engineering – Meinwen Taylor
School of Applied Sciences – Gareth Powell

Business and Society
School of Business – tbc
School of Humanities and Social Sciences – Rhiannon Williams
School of Law, Accounting and Finance – tbc

Life Sciences and Education
School of Care Sciences – Andy Parry
School of Education, Early Years and Social Work – Sue Urwin
School of Psychology and Therapeutic Studies – Rhiannon Packer
School of Health, Sport and Professional Practice – James Gravell

Creative Industries
School of Drama and Music – Lisa Lewis
School of Media – Heledd Hardy
School of Art and Design – tbc

Departments
University Secretary’s Office – Gwawr Jones
Academic Registry – Evanna Evans
Campus Services – Bethan Rees-Pritchard
Centre for Excellence in Learning and Teaching – Charlotte Freeman
Research and Business Engagement – Alun Cox
Executive – Mark Cadwallader
Estates and Facilities – Liam Sullivan
Finance Division – Aled Wynne
Human Resources – Elin Brown
IT Services – Susanne Smith
Marketing and Student Recruitment – Rebecca Bowen
Research and Business Engagement – Llinos Spargo
Student Services – Kelly Symonds

Royal Welsh College of Music and Drama – Iestyn Henson
The College Merthyr Tydfil – tbc


Cydlynwyr y Cynllun Iaith yn y Cyfadrannau ac Adrannau

Mae gan bob adran a chyfadran sy’n rhan o Grŵp Prifysgol De Cymru (gan gynnwys Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Choleg Merthyr Tudful) Gydlynydd Cynllun Iaith Gymraeg sydd â’r rôl o gynghori ar ofynion y Cynllun a thynnu sylw’r adran/cyfadran at y gofynion hynny.

Mae Pennaeth yr Uned Gymraeg a Swyddog Iaith Gymraeg, Gwawr Jones, yn gweithio’n agos gyda’r Cydlynwyr sy’n cyfarfod yn rheolaidd er mwyn trafod gweithrediad y Cynllun a’i fonitro.

Dyma Gydlynwyr y Cynllun Iaith ym mhob adran a chyfadran:

Cyfadrannau
Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth
Ysgol Cyfrifiadureg a Mathemateg – Daniel Cunliffe
Ysgol Peirianneg – Meinwen Taylor
Ysgol y Gwyddorau Cymhwysol – Gareth Powell

Busnes a Chymdeithas
Ysgol Busnes – i’w gadarnhau
Ysgol y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol – Rhiannon Williams
Ysgol y Gyfraith, Cyfrifeg a Chyllid – i’w gadarnhau

Y Gwyddorau Bywyd ac Addysg
Ysgol y Gwyddorau Gofal – Andy Parry
Ysgol Addysg, Blynyddoedd Cynnar a Gwaith Cymdeithasol – Sue Urwin
Ysgol Seicoleg ac Astudiaethau Therapiwtig – Rhiannon Packer
Ysgol Iechyd, Chwaraeon ac Ymarfer Proffesiynol – James Gravell

Y Diwydiannau Creadigol
Ysgol Drama a Cherddoriaeth – Lisa Lewis
Ysgol y Cyfryngau – Heledd Hardy
Ysgol Celf a Dylunio – i’w gadarnhau

Adrannau
Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol – Gwawr Jones
Cofrestrfa Academaidd – Evanna Evans
Gwasanaethau Campws – Bethan Rees-Pritchard
Canolfan Rhagoriaeth Dysgu ac Addysgu – Charlotte Freeman
Ymgysylltu ag Ymchwil a Busnes – Alun Cox
Y Weithrediaeth – Mark Cadwallader
Ystadau a Chyfleusterau – Liam Sullivan
Yr Adran Gyllid – Aled Wynne
Adnoddau Dynol – Elin Brown
Gwasanaethau TG – Susanne Smith
Marchnata a Denu Myfyrwyr – Rebecca Bowen
Ymgysylltu ag Ymchwil a Busnes – Llinos Spargo
Gwasanaethau Myfyrwyr – Kelly Symonds

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru – Iestyn Henson
Y Coleg Merthyr Tudful – i’w gadarnhau