Ty Crawshays

Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol

Croeso i Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol. Arweinir y swyddfa gan  Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc y Llywodraethwyr William Callaway ac mae'n cynnwys yr adrannau canlynol:

Llywodraethu

Mae'r Uned Lywodraethu yn darparu cefnogaeth i lywodraethiant a rheolaeth y Brifysgol drwy weinyddu Bwrdd y Llywodraethwyr a'r Bwrdd Academaidd a'u pwyllgorau priodol. Mae hefyd yn gyfrifol am Galendr y Brifysgol a Dyddiadau Allweddol, Cyflwyno Dyfarniadau er Anrhydedd, Rheoli Risg ac Archwiliadau Mewnol. Mwy o wybodaeth.

Y Gymraeg

Yr Uned Gymraeg sy'n gyfrifol am weithredu Safonau'r Gymraeg, mewn cydweithrediad â'r Cyfadrannau a'r Adrannau, ar draws y Brifysgol a monitro cydymffurfiaeth â'r safonau perthnasol. Yr Uned Gymraeg sydd hefyd yn gyfrifol am gydlynu darpariaeth cyfrwng Cymraeg y Brifysgol,  a rheoli cyfieithiadau ac ansawdd mewnol ac allanol. Mwy o wybodaeth.

Cydymffurfiaeth

Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol sy'n gyfrifol am sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â deddfwriaeth sy'n ymwneud â defnyddio gwybodaeth, ac ar gyfer hyrwyddo arferion da yn y broses o reoli gwybodaeth.

Mae'r Tîm Cydymffurfio Gwybodaeth yn darparu cyngor ac arweiniad ar y pynciau canlynol: Diogelu Data, Hawlfraint ac Eiddo Deallusol (IP), Rhyddid Gwybodaeth a Rheoli Cofnodion ac Archifau'r Brifysgol. Mwy o wybodaeth.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae Grŵp Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cymuned ddiogel, groesawgar a chynhwysol i bob cydweithiwr, myfyriwr, partner ac ymwelydd. 

Ein nod yw meithrin diwylliant lle rydym yn wynebu annhegwch ac yn dathlu amrywiaeth trwy lens croestoriadol a chreu amgylchedd cynhwysol lle gall myfyrwyr a chydweithwyr fod yn nhw eu hunain ac mae pob person yn cael ei drin ag urddas, tegwch a pharch.  Mwy o wybodaeth.