Hawliau Iaith Gymraeg i Fyfyrwyr

Ers 1 Ebrill 2018 mae hawl cyfreithiol gan fyfyrwyr yng Nghymru i ddefnyddio'r Gymraeg. Pan fyddwch yn ymrestru fel myfyriwr yn y brifysgol am y tro cyntaf, gofynnir i chi am eich dewis iaith- Cymraeg neu Saesneg. Nodir y wybodaeth hon ar eich cofnod myfyriwr fel bod staff yn ymwybodol pan fyddant yn cyfathrebu â chi.


Mae gan bob myfyriwr hawl i wneud a derbyn y canlynol yn Gymraeg:

Gohebiaeth, gan gynnwys llythyrau, e-byst neu negeseuon testun Llyfryn croeso Prosbectws Ffurflenni, dogfennau ac hysbysiadau
Cyfarfodydd cwnsela Cyfarfodydd Tystysgrifau Cyflwyno gwaith ysgrifenedig fel rhan o asesiad neu arholiad (mae hwn yn ddibynnol ar y corff arholi)
Cais am gymorth ariannol Galwadau i brif rif ffôn, llinell gymorth, canolfan alwadau a systemau ffôn wedi eu hawtomeiddio Digwyddiadau cyhoeddus e.e. darlithoedd, seremonïau graddio neu wobrwyo Gwefannau, mewnrwyd i fyfyrwyr, gwefannau rhith-ddysgu a phorth dysgu, apiau a chyfryngau cymdeithasol
Arwyddion a pheiriannau hunanwasanaeth Gwasanaeth dderbynfa Gwneud cwyn Tiwtor personol* (Noder: Nid yw hyn yn golygu neilltuo tiwtor academaidd)

Llety Myfyrwyr: Yn ystod y broses ymgeisio gall pob myfyriwr dewis a hoffen nhw byw gyda myfyrwyr Cymraeg eraill. 

Cyfleoedd Dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg

Am ragor o wybodaeth am gyfleoedd dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg e-bostiwch [email protected] 


Mae'r Safonau Cyflenwi Gwasanaethau yn gymwys i fyfyrwyr a'r cyhoedd- ewch i'n Hysbysiad Cydymffurfio.