Hawliau'r Iaith Gymraeg

Sefydlodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fframwaith cyfreithiol i osod dyletswydd statudol ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru i gydymffurfio â'r safonau Cymraeg newydd. Mae'n cydnabod bod dwy iaith swyddogol yng Nghymru-y Gymraeg a'r Saesneg. Ers i safonau'r Gymraeg ddod i rym ar 1 Ebrill 2018, mae'r ddeddfwriaeth yn galluogi pobl i fyw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg, os ydynt yn dewis gwneud hynny. Mae'n rhaid trin y ddwy iaith yn gyfartal ac mae angen cadw at yr ymadrodd "rhaid peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg" bob amser.

Gwneud Cwyn

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i gydymffurfio â’r Safonau Iaith Gymraeg perthnasol a bennwyd gan Lywodraeth Cymru, ac a weithredir gan Gomisiynydd yr Iaith. Fodd bynnag, os ydych yn teimlo nad yw’r Brifysgol wedi cydymffurfio â'r Safonau ewch i Gwneud Cwyn.