Uned Llywodraethu

Mae'r Uned Llywodraethu yn darparu cefnogaeth i lywodraethiant a rheolaeth y Brifysgol trwy weinyddiaeth y Bwrdd Llywodraethwyr a'r Bwrdd Academaidd a'u pwyllgorau priodol.

Arweinir yr Uned Llywodraethu gan Ysgrifennydd y Brifysgol a'r Clerc i'r Llywodraethwyr William Callaway ac mae'r uned yn gweithio'n agos gyda'r Is-ganghellor a'r Weithrediaeth. 


Mae'r Uned Llywodraethu hefyd yn gyfrifol am y meysydd canlynol:


Dyddiadau Tymhorau

Y Blwyddyn Academaidd Brifysgol am 2021/22 yw:

Tymor yr Hydref

Dydd Llun 20 Medi 2021 - Mae'r tymor yn cychwyn gydag ymrestru/ymsefydlu
Dydd Llun 27 Medi 2021 - Dysgu yn cychwyn
Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021 - Diwedd y tymor

Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 10 Ionawr 2022 - Cychwyn y tymor
Dydd Gwener 8 Ebrill 2022 - Diwedd y tymor

Tymor yr Haf

Dydd Mawrth 3 Mai 2022 - Cychwyn y tymor
Dydd Gwener 3 Mehefin 2022 - Diwedd y tymor


Dyddiadau Allweddol

Calendr a Dyddiadau Allweddol 2020/21Dyddiadau Cau'r Brifysgol 2021/22

Bydd y Brifysgol yn cau am:

24 Rhagfyr 2021 – 3 Ionawr 2022

15 Ebrill 2022 (Dydd Gwener y Groglith)

18 Ebrill 2022 (Dydd Llun Pasg)

2 Mai 2022 (Gŵyl Banc Mai)

2 Mehefin 2022 (Gŵyl Banc y Gwanwyn)

3 Mehefin 2022 (Gŵyl Banc Jiwbilî Platinwm)

)29 Awst 2022 (Gŵyl Banc yr Haf)

Mae Cynllun Dyfarniadau er Anrhydedd y Brifysgol yn dathlu cyraeddiadau arwyddocaol unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig yn eu maes/meysydd o ddewis-weithgaredd, ac sydd â chysylltiad â threftadaeth a chenhadaeth y Brifysgol.

Bob blwyddyn, gwahoddir staff i gyflwyno enwebiadau am Ddoethuriaethau a Chymrodoriaethau er Anrhydeddus i'w dyfarnu yn Seremonïau Graddio'r Brifysgol. Caiff yr enwebiadau eu hystyried gan y Pwyllgor Cyflwyniadau ym mis Hydref bob blwyddyn.

 

Gellir dod o hyd i gopi o'r cynllun yma

Gellir dod o hyd i gopi o'r ffurflen enwebu yma

Mae'r Uned Llywodraethu yn gyfrifol am gydlyno a rheoli proses rheoli risg y Brifysgol.

Rheoli'r risg yw'r broses o adnabod risgiau er mwyn galluogi eu gwerthuso, blaenoriaethu a rheoli. Mae'r Brifysgol yn cadw cofrestr risg sy'n cael ei chreu gan ddefnyddio asesiadau o bob un o'r amryw weithgareddau ar draws y Brifysgol ac yn edrych ar gyfleoedd i gynyddu potensial a lleihau risg er mwyn lleihau a/neu reoli risg i amcanion strategol y Brifysgol lle bo'n bosib.

Caiff y cofrestri risg eu cyflwyno i nifer o Bwyllgorau'r Brifysgol i'w hadolygu a'u cyflwyno i Fwrdd y Llywodraethwyr.

Mae'r Uned Llywodraethu yn gyfrifol am gydlyno a rheoli rhaglen archwiliad mewnol y Brifysgol.

Unwaith y flwyddyn, bydd y Brifysgol yn cytuno ar raglen o archwiliadau mewnol sy'n darparu adolygiad annibynnol o wahanol feysydd o fusnes ar draws y Brifysgol. Caiff y meysydd hyn eu halinio i gofrestr risg y Brifysgol gan gyfrannu at reolaeth risg y Brifysgol.

Mae'r archwiliadau'n hwyluso adnabod risgiau a chyfleoedd ac yn ceisio sicrwydd bod y sefydliad yn gweithredu'n effeithiol. Bob blwyddyn, cynhelir adolygiad dilynol i werthuso datblygiadau a roddwyd ar waith yn dilyn yr archwiliad.

Caiff adroddiadau'r Archwiliadau eu cyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio i'w hadolygu a'u cyflwyno i Fwrdd y Llywodraethwyr.

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriwch ymholiadau at:
[email protected]

Darllenir y negeseuon a anfonir at y cyfrif hwn bob dydd a chânt eu hanfon ymlaen at y bobl briodol. Mae staff yr Uned yn gweithio rhan amser, felly mae hyn yn sicrhau y byddwn yn ymateb i'ch cais cyn gynted â phosib.