Cofnodion Gweithgareddau Prosesu

Yn unol â’i rhwymedigaethau o dan Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol y DU a Deddf Diogelu Data 2018 rhaid i’r Brifysgol gadw Cofnod o Weithgaredd Prosesu.

Am y Rheolydd Data

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) fel rheolydd data wedi'i chofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (Rhif Cofrestru - Z6472800).

Y Swyddog Diogelu Data  y gellir cysylltu ag ef drwy Brifysgol De Cymru, Pontypridd, CF37 1DL. [email protected]

Pam fod y Brifysgol yn prosesu data personol?

Mae’r Brifysgol yn prosesu data personol at y dibenion canlynol:

 • Darparu addysg a chefnogaeth i fyfyrwyr
 • Gweinyddu staff
 • Diogelu iechyd, diogelwch a diogeledd staff, myfyrwyr a thrydydd partïon
 • Rheoli a gweinyddu ymchwil y Brifysgol
 • Diogelwch data a rheoli cywirdeb
 • Dibenion ariannol
 • Ffurflenni statudol a rhwymedigaethau cyfreithiol eraill
 • Marchnata
 • Rheoli cyn-fyfyrwyr
 • Atal a chanfod trosedd
 • Caffael

Pa gategorïau o ddata personol sy’n cael eu prosesu?

Mae’r Brifysgol yn prosesu data personol at y dibenion a restrir uchod. Dim ond data personol sydd ei angen y bydd y Brifysgol yn ei brosesu. Gall mathau o bersonol gynnwys:

 • Manylion personol a theuluol
 • Manylion addysg a chofnodion myfyrwyr
 • Ffordd o fyw a gwybodaeth gymdeithasol
 • Manylion cyflogaeth
 • Gwybodaeth ariannol
 • Cofnodion presenoldeb
 • Gwiriadau fetio
 • Gwybodaeth disgyblu
 • Delweddau gweledol
 • Gwybodaeth am euogfarnau troseddol
 • Gwybodaeth yn ymwneud â tharddiad hiliol neu ethnig unigolyn
 • Gwybodaeth yn ymwneud â barn wleidyddol
 • Gwybodaeth yn ymwneud â chredoau crefyddol neu athronyddol
 • Aelodaeth undeb llafur
 • Data genetig a biometrig
 • Data iechyd
 • Bywyd rhywiol neu gyfeiriadedd rhywiol

Data personol pwy mae'r Brifysgol yn ei brosesu?

Mae’r Brifysgol yn prosesu data personol am y categorïau canlynol o unigolion:

 • Ymholwyr, ymgeiswyr, myfyrwyr
 • Alumni
 • Llywodraethwyr
 • Ymgeiswyr, gweithwyr, contractwyr
 • Trydydd partïon sy’n cymryd rhan mewn ymchwil, addysgu neu leoliadau
 • Unigolion yn cael eu dal gan deledu cylch cyfyng
 • Cysylltiadau busnes a diwydiant
 • Cyflenwyr, cynghorwyr ac ymgynghorwyr

Pwy sy'n derbyn data personol y Brifysgol?

O bryd i’w gilydd efallai y bydd angen rhannu data personol â thrydydd partïon lle mae gofyniad i wneud hynny:

 • Cyrff proffesiynol a rheoleiddio gan gynnwys cyrff arholi ac achredu
 • Undeb y Myfyrwyr
 • Sefydliadau gofal iechyd, cymdeithasol a lles
 • Undebau llafur
 • Archwilwyr mewnol ac allanol
 • Cyflenwyr, cynghorwyr ac ymgynghorwyr
 • Cyflogwyr presennol, blaenorol neu ddarpar gyflogwyr
 • Asiantau rhyngwladol
 • Darparwyr llety
 • Adrannau perthnasol y llywodraeth fel y Swyddfa Myfyrwyr, y Swyddfa Gartref, CThEM ac awdurdodau lleol
 • Llysoedd, tribiwnlysoedd a chynrychiolwyr cyfreithiol
 • Heddluoedd, a sefydliadau diogelwch a gorfodi'r gyfraith eraill
 • Sefydliadau ariannol, casglu dyledion ac asiantaethau olrhain

Sut caiff gwybodaeth ei diogelu pan gaiff ei hanfon y tu allan i’r AEE?

Mae gan y Brifysgol berthnasoedd â sefydliadau ac asiantaethau ledled y byd sy'n ei gwneud yn angenrheidiol i ddata gael ei drosglwyddo y tu allan i'r AEE.

O bryd i'w gilydd mae'r Brifysgol yn defnyddio proseswyr trydydd parti sydd wedi'u lleoli y tu allan i'r AEE a bydd angen trosglwyddiad rhyngwladol.

Lle gwneir trosglwyddiadau mae gan y Brifysgol brosesau ar waith i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni yn unol â chyfreithiau diogelu data.

Am ba mor hir y bydd y Brifysgol yn cadw data personol?

Bydd y Brifysgol yn cadw data personol yn unol â'i Amserlen Cadw

Pa gamau mae'r Brifysgol yn eu cymryd i gadw data personol yn ddiogel?

Mae diogelwch gwybodaeth yn flaenoriaeth i’r Brifysgol ac mae mesurau amrywiol yn eu lle i sicrhau bod data’n cael ei ddiogelu’n briodol. Mae gan y Brifysgol bolisïau a gweithdrefnau ar waith a mesurau technegol i sicrhau bod data’n cael ei ddiogelu

Wedi'i ddiweddaru Awst 2022